Verhoging tarief afvalstoffenbelasting van de baan

Op 17 november jongstleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Belastingplan 2017. Op de valreep is daarbij ook een amendement aangenomen om de extra verhoging van de afvalstoffenbelasting van € 1,15 per ton te schrappen. 

Die extra verhoging van het tarief naast de jaarlijkse indexatie was opgenomen om de belastingderving door het vervallen van de exportheffing op te vangen. In het amendement is voorgesteld om die belastingderving te financieren door verlaging van de EIA (energie investeringsaftrek). De indieners van het amendement vinden het namelijk onwenselijk dat de afvalverwerkers dubbel zouden worden getroffen door zowel de afschaffing van de exportheffing als de extra verhoging van het afvalstoffenbelastingtarief.

Lees meer...

Probleem bij inwerking treden ODE tarieven 2017

De Wet opslag duurzame energie (ODE) bevat de ODE-tarieven voor de jaren 2013 tot en met 2016 (Staatsblad 2012/673). Vanaf 2013 worden met deze heffing de uitgaven voor de subsidie SDE+ gefinancierd. In onze Nieuwsflits van juni 2016 hebben we aandacht besteed aan het wetsvoorstel met de ODE-tarieven voor het jaar 2017.

Tot onze verbazing is op 15 november jongstleden een nota van wijziging aan de Tweede Kamer gezonden waarin wordt geregeld dat indien dit wetsvoorstel niet per 1 januari 2017 in werking treedt, inwerkingtreding zo spoedig mogelijk op een later tijdstip zal plaatsvinden. Kennelijk is er reden om te twijfelen aan tijdige inwerkingtreding. Dit zal echter grote problemen opleveren voor met name energieleveranciers.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Een tuinder heeft zijn verklaring voor de energiebelasting ter verkrijging van het verlaagde EB-tarief te laat ingediend bij zijn energieleverancier. Wij onderbouwen waarom de te late indiening c.q. te late ontvangst van EB-verklaringen niet in de weg staat aan toepassing van bijzondere tarieven of vrijstellingen.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf zijn we bezig om de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting te toetsen aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.