Evaluaties EB en ODE, Toekomstverkenning ODE en IBO Financiering Energietransitie

Recent zijn de volgende stukken aangeboden aan de Tweede Kamer:

  • Evaluatie van de energiebelasting (EB);
  • Evaluatie van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE);
  • Toekomstverkenning ODE;
  • Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie.

Lees meer...

Vermindering niet doorbetalen aan aanbieder

Belastingplichtigen voor de afvalstoffenbelasting mogen voor stoffen die hun inrichting na de afgifte weer verlaten de belasting die ze eerder daarover hebben voldaan op hun aangifte in mindering brengen. Dit is geregeld in artikel 27 Wbm en is in de praktijk ook wel bekend onder de naam in-/uitregeling.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recente uitspraak beslist dat een aanbieder van afvalstoffen aan een afvalverwerker geen recht heeft op doorbetaling van de vermindering die de afvalverwerker realiseert bij de afvoer van afvalstoffen (zoals bodemassen) van zijn inrichting. Dat geldt ook voor het afval dat na afgifte door de aanbieder vervolgens door de afvalverwerker (tot 2019 onbelast) wordt afgevoerd naar het buitenland.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting, de CO2-heffing industrie en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting CO2-belastingen en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Checklisten exportheffing

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. Voor een aantal cliënten hebben wij checklisten opgesteld waarmee kan worden vastgesteld of er exportheffing is verschuldigd en wanneer welke acties dienen te worden ondernomen. Voor informatie daarover kunt u contact opnemen met Hans Spaermon via mail hspaermon@ecolegis.nl.

In verband met de wijzigingen in de regelgeving vanaf 1 januari 2021 is versie 2 van de checklisten momenteel beschikbaar. Wij adviseren om versie 1 niet meer te gebruiken.  

Een greep uit onze praktijk

Voor afvalverbrandingsinstallaties verzorgen wij een presentatie over de werking van de CO2-heffing industrie en de gevolgen voor de AVI’s.

Voor bedrijven in de metaalsector verzorgen wij de verzoeken om teruggaaf van energiebelasting en ODE voor elektriciteit gebruikt voor metallurgische en elektrolytische procedés dan wel chemische reductie. Wat betreft de EB/ODE over het elektriciteitsverbruik van daarbij gebruikte compressoren voor perslucht, adviseren wij over de mogelijkheden om uw rechten veilig te stellen in afwachting van lopende procedures.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Voor een ziekenhuis met een WKK-installatie beoordelen wij in hoeverre energiebelasting is verschuldigd en of er mogelijkheden voor teruggaaf zijn. 

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.